Czym jest Deklaracja Ładunku Niebezpiecznego?

deklaracja

Przewóz niektórych towarów wymaga specjalnych warunków. Takim szczególnym przypadkiem jest transport ładunków niebezpiecznych. O przewozie ładunku niebezpiecznego mówimy wówczas, kiedy przewożony towar może stanowić zagrożenie dla ludzi, mienia oraz środowiska naturalnego. Przewóz takich ładunków w transporcie drogowym jest wykonywany według specjalnych zasad – przepisów umowy europejskiej ADR. ADR obowiązuje w ponad 40 krajach i określa normy, jakie powinien spełnić bezpieczny transport drogowy niebezpiecznego ładunku.

ADR opisuje procedury dostosowane do rodzaju towaru. Niebezpieczne materiały dzieli się na 13 klas zagrożeń, ze względu na ich cechy chemiczne, fizyczne albo biologiczne – materiały i przedmioty wybuchowe, materiały zapalne ciekłe i stałe, gazy, materiały samozapalne, materiały utleniające oraz wytwarzające gazy zapalne po zetknięciu z wodą, nadtlenki organiczne, materiały utleniające, promieniotwórcze, zakaźne, trujące, żrące oraz inne różne materiały i przedmioty niebezpieczne. Każdy kierowca oraz osoby, które zajmują się załadunkiem lub rozładunkiem takich towarów muszą przejść odpowiednie szkolenie oraz posiadać uprawnienia ADR. Przewóz ładunków niebezpiecznych musi odbywać się odpowiednio oznaczonymi i wyposażonymi pojazdami. Konieczne jest również sporządzenie listu przewozowego z informacjami na temat transportu.

Przy przewozie ładunku niebezpiecznego wymagana jest jeszcze kolejna formalność. Kierowca, który przewozi taki towar, powinien przedstawić odpowiedni dokument – Deklarację Ładunku Niebezpiecznego. Jest to dokument zawierający informacje dotyczące transportu. Deklaracja Ładunku Niebezpiecznego powinna zawierać dane na temat przewożonych materiałów, takie jak odpowiednia nazwa przewozowa oraz numer UN, a także szczegółowe informacje na temat zagrożeń związanych z danym ładunkiem, czyli kod klasyfikacyjny materiału, numery wzorów nalepek, określenie klasy i podklasy oraz opis dodatkowych zagrożeń. Deklaracja Niebezpiecznego Ładunku zawiera też określenie stopnia zagrożenia oraz ilości i rodzaju przesyłek. W razie potrzeby powinny się w niej znaleźć informacje o poprawności zapakowania towaru oraz instrukcja pakowania. Deklaracja Niebezpiecznego Ładunku musi zawierać zapis o ilości przewożonych materiałów oraz dane nadawcy i odbiorcy. Nie ma jednak ściśle określonego wzoru dokumentów, który będzie obowiązywał w każdym przypadku. Każdy rodzaj transportu posiada właściwy sobie rodzaj dokumentu przewozowego, w tym wzór Deklaracji Ładunku Niebezpiecznego.

Więcej o transporcie ładunków niebezpiecznych pisaliśmy tutaj: http://tte.pl/transportowac-ladunki-niebezpieczne/.