Czym jest MiLog?

pieniądze

Osoby, które pracują na terenie Niemiec, mają prawo do otrzymywania wynagrodzenia, które ma co najmniej wysokość płacy minimalnej, obowiązującej aktualnie w Niemczech. Niemiecka ustawa o pracy minimalnej to Mindestlohngesetz, czyli tak zwany MiLog. Trzeba wiedzieć, że ustawa ta obowiązuje nie tylko niemieckich pracodawców. W paragrafie o numerze 20. znajduje się zapis, że MiLog obowiązuje również firmy spoza Niemiec, które wysyłają do tego kraju swoich pracowników w celach zawodowych. Zasady te dotyczą więc także firm przewozowych, które świadczą usługi transportowe na terenie Niemiec. Zgodnie z przepisami MiLog, pracownicy zatrudnieni na terenie Niemiec powinni od swoich pracodawców otrzymywać wynagrodzenie na poziomie płacy minimalnej. MiLog dotyczy też pracowników zatrudnionych w kraju ojczystym, którzy na terenie Niemiec wykonują pracę na podstawie umowy o dzieło oraz pracowników na tak zwanym samozatrudnieniu. Wysokość płacy minimalnej w Niemczech od początku 2019 roku wynosi 9,19 euro za godzinę.

Mindestlohngesetz obowiązuje od 2015 roku i dotyczy przewozów kabotażowych. Trwają dyskusje, czy MiLog powinien odnosić się również do przewozów tranzytowych. Przewoźnicy, którzy nie przestrzegają zasad MiLog, mogą otrzymać wysoką karę pieniężną. Stosowanie przepisów MiLog do pracowników branży transportowej budzi duże kontrowersje i jest przedmiotem sporów. Orzecznictwo Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, Dyrektywa o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług oraz ustawa o delegowaniu pracowników dopuszcza jednak takie podejście.

Pracodawca ma obowiązek wypłacić płacę minimalną pracownikowi najpóźniej ostatniego dnia roboczego miesiąca następującego po miesiącu, w którym została wykonana usługa. Wypłacone wynagrodzenie powinno obejmować wszystkie godziny, które pracownik przepracował w ciągu miesiąca. Dopuszczalny czas pracy to 8 godzin na dobę. Czas ten może ulec wydłużeniu do 10 godzin w przypadku, gdy w okresie poprzednich 24 tygodni lub 6 miesięcy kalendarzowych średni czas pracy nie przekraczał 8 godzin na dzień.

Pracownik i pracodawca nie mogą uzgodnić pomiędzy sobą, że wysokość wynagrodzenia będzie niższa niż przewidywana płaca minimalna. Jedyną możliwością rezygnacji z płacy minimalnej jest ugoda sądowa. Zgodnie z przepisami, jedyną opcją wynagrodzenia są świadczenia pieniężne. Niedopuszczalne są świadczenia rzeczowe. Wyjątki dotyczą osób, które są zatrudnione na czas określony i wykonują prace sezonowe – rodzaj świadczeń powinien być jednak zawarty w umowie, a wyliczenie powinno być korzystne dla pracowników.