Czym jest list CMR w logistyce?

Czym jest list CMR w logistyce?

Nazwa „międzynarodowy list przewozowy CMR” pochodzi od francuskiego terminu „Convention relative au contrat de transport international de Marchandise par Route”. List CMR to podstawowy dokument, który musi posiadać przewoźnik, aby dokonać przewozu towaru w transporcie drogowym. 

Międzynarodowy list przewozowy CMR jest potwierdzeniem zawarcia umowy o przewóz. W innych gałęziach transportu również funkcjonują listy przewozowe – CIM dla transportu kolejowego, AWB dla przewozów lotniczych oraz konosamenty w transporcie morskim i śródlądowym.

Na jakiej zasadzie działa list CMR, np. w przypadku transportu towarów na Ukrainę?

Z reguły list CMR jest sporządzany w kilku egzemplarzach, z których każdy ma taką samą wartość. Organizując transport, spedytor nie podpisuje listu CMR – musi to zrobić nadawca. Poszczególne wersje dokumentów są oznaczone różnymi kolorami.

  • Czerwony list trafia do nadawcy, przewoźnik otrzymuje zielony dokument, a odbiorca otrzymuje niebieską kopię.
  • List CMR oznaczony czarnym kolorem jest przeznaczony do celów administracyjnych.
  • W niektórych przypadkach wystawiany jest dokument w szarym kolorze, a jeśli dane zlecenie jest wykonywane przez kilka pojazdów, możliwe jest utworzenie większej liczby listów przewozowych.

Brak dokumentu, błędnie uzupełnione dane, zniszczenie lub inna strata listu nie ma wpływu na ważność zawartej umowy przewozu. List przewozowy podpisują nadawca i przewoźnik – obydwie strony mogą zaproponować zmiany w dokumencie, jednak jeśli z powodu podania nieprawidłowych lub nieprecyzyjnych danych dojdzie do szkód i dodatkowych kosztów, za błędy odpowiada nadawca. List CMR powinien być wypełniony w języku państwa, w którym został nadany, nawet jeśli dotyczy transportu międzynarodowego.

Jakie informacje powinny się znaleźć w liście CMR?

W liście CMR powinny znaleźć się dane dotyczące nazwy i adresu nadawcy, przewoźnika i odbiorcy, miejsce i data wystawienia dokumentu, przyjęcia towaru oraz przewidywane informacje dotyczące jego wydania. Ważne są dane opisujące rodzaj towaru, jego opakowanie, wagę brutto, ilość sztuk, a w razie ładunków niebezpiecznych – ich uznane określenie. Oprócz tego list przewozowy powinien zawierać informacje o wszelkich kosztach oraz instrukcję dla dopełnienia niezbędnych formalności, na przykład celnych, a także oświadczenie, że przewóz podlega przepisom zawartym w Konwencji o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR) z maja 1956 roku.

Dlaczego list przewozowy jest tak istotny dla prawidłowego wykonania usługi transportowej? Z dokumentu wynikają prawa i obowiązki nadawcy, przewoźnika oraz odbiorcy, co normuje stosunki pomiędzy stronami i ułatwia rozstrzygnięcie ewentualnych komplikacji.