Składowanie materiałów sypkich – najważniejsze zasady BHP

Składowanie materiałów sypkich – najważniejsze zasady BHP

Transport materiałów sypkich jest  są szczególne wymagający, a niewłaściwe przechowywanie tego rodzaju ładunków może doprowadzić do wypadku, który spowoduje straty finansowe. Jest ryzykowne także dla zdrowia i życia pracowników.

Co to są materiały sypkie?

Zaliczymy do nich towary, które mają postać niepowiązanych lub łatwo rozpadających się cząsteczek, drobnych i suchych. Wśród materiałów sypkich możemy wyróżnić na przykład:

  • tworzywa stosowane w budownictwie (takie jak piasek, żużel lub żwir);
  • towary związane z gastronomią (na przykład mąka, cukier albo ryż).

Materiały sypkie określa się też jako kruche lub ziarniste. Przenoszenie ładunków o takiej specyfice ma charakter potokowy, to znaczy, że wymaga zastosowania specjalistycznych maszyn, w związku z tym, że wykonanie takiej pracy tylko z użyciem sił ludzkich w wielu przypadkach jest bardzo trudne lub niemożliwe.

Jak składować materiały sypkie?

Zasady składowania luzem materiałów sypkich zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z września 1997 roku, dotyczącym ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Obowiązujące normy regulują kilka najważniejszych kwestii, które mają wpływ na prawidłowe składowanie materiałów sypkich.

  • Powierzchnia składowa optymalnej wielkości powinna mieć wymiary, które pozwalają na zachowanie naturalnego kąta zsypu, a jednocześnie zapewniają swobodne przejście osób lub przejechanie pojazdów wokół usypanej hałdy.
  • Materiały sypkie powinny być właściwie zabezpieczone przy użyciu zapór, które będą odpowiednio wytrzymałe w stosunku do siły parcia. Bariera ma mieć wysokość minimum 50 centymetrów powyżej poziomu towaru.
  • Należy uwzględnić właściwości fizyczne i chemiczne ładunku oraz jego wymagania przeciwpożarowe, aby właściwie zabezpieczyć materiały.
  • W miarę możliwości należy zadbać o szczelną obudowę punktów przeładunku oraz zapewnić dostęp do urządzeń odciągających pył w miejscach, gdzie może powstawać.

Obowiązkiem osoby odpowiedzialnej za przestrzeń składową jest zapewnienie pracownikom bezpiecznych metod pracy, szczególnie w sytuacjach, gdy materiały sypkie muszą być pobierane i przenoszone ręcznie. Może to być na przykład odzież chroniąca przed działaniem pyłów. Pracownicy, którzy mają do czynienia z materiałami sypkimi, nie powinni wchodzić na usypane hałdy i zwały. Dozwolone jest to tylko w sytuacjach, gdy jest to konieczne, przy zachowaniu odpowiednich środków ostrożności. Pracownik w trakcie takich czynności powinien korzystać z pomostów lub innych urządzeń, które zapewnią mu bezpieczeństwo. Nie powinien wykonywać tego zadania samodzielnie – niezbędna jest asekuracja rzez innego pracownika oraz właściwy nadzór.